×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 27.06.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WNIESIENIA JAKO WKŁAD NIEPIENIĘŻNY (APORT)

 

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały rady Gminy Lesznowola Nr 25/III/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport):

Oznaczenie nieruchomości: działka nr ewid. 1/289 o pow.0,3152 ha, obręb KPGO Mysiadło, według księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych – cz. nieruchomości o nr.1/281(dz.1/289 powstała w wyniku podziału dz.nr 1/281)

Opis nieruchomości:  działka niezabudowana, położona jest na terenach zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 1 U/Z, zgodnie z  uchwałą Nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło:

Działka przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Cena nieruchomości: 2 288 352 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote ), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie (6) sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Z up. Wójta

Marcin Szost

Pierwszy Zastępca Wójta

 

Skip to content