×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
Ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, dn. 10.07.2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 940/LXXXI/2023 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr ewid. 253/1 o pow.0,0500  ha, obręb KPGO Mysiadło, według księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych – część nieruchomości o nr. 253 (dz.253/1 powstała w wyniku podziału dz.nr 253).

Opis nieruchomości:  działka niezabudowana, położona jest na terenach zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 3 U/Z, zgodnie z  uchwałą Nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.

Cena nieruchomości: 504 145 zł (słownie: pięćset cztery tysiące sto czterdzieści pięć), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Działka ewidencyjna nr 253/1 obr KPGO Mysiadło będzie przedmiotem zamiany na zabudowaną działkę ewidencyjną nr 1/248, obr. KPGO Mysiadło.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie (6) sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Wójta
Anna Pogorzelska
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content