×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.
Lesznowola, 14.01.2022 r.
RSR.6220.22.2021.2022.WD.8
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 16.07.2021 r., znak: RSR.6220.22.2021.WD, złożonego przez WSD Investment Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących oraz adaptacji istniejących budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Zakładowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński, zostało zakończone.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się osobiście w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 07.02.2022 r. – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
 
Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

Pliki do pobrania

Zawiadomienie.docx

Zawiadomienie.pdf

Skip to content