×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 18.01.2022 r.

RSR.6220.25.2021.2022.WD.7


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 04.10.2021 r., znak: RSR.6220.25.2021.WD, złożonego przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków we wsi Nowa Wola i Zgorzała, gmina Lesznowola, zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się osobiście w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

Pliki do pobrania

Zakończenie postępowania BIP.docx

Zawiadomienie.pdf

Skip to content