×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Aktualnie trawa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Zdrowotną, ul. Purpurową i ul. Gruntową w części obrębu Marysin. Z projektem planu można się zapoznać do 22 kwietnia br.

Zmiana MPZP dla tego obszaru wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Procedura została wszczęta na wniosek Mieszkańców.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu i można się z nim zapoznać do 22 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola.  W wersji elektronicznej projekt dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Gospodarka Przestrzenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na dyskusję publiczną zapraszamy w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30.

Dyskusja odbędzie się on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby chętne do udziału w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: rup@lesznowola.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2022 r. do godziny 12.00.

Link do strony z wyłożonym projektem mpzp dla części obrębu Marysin:

https://www.lesznowola.pl/strona-glowna/gospodarka-przestrzenna/projekty-wylozone-do-publicznego-wgladu#cnt

Skip to content