×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Do 10 maja br. można zgłaszać swoją kandydaturę na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. OKW zostaną powołane przez komisarza wyborczego do dnia 20 maja 2024 roku.

W Gminie Lesznowola zgłoszenia przyjmujemy:

w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola – pokój nr 107, w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.30,
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

WYMAGANIA FORMALNE 

Kandydatem na członka OKW może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, kandydatem na członka OKW może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem na członka OKW NIE MOŻE być:

 • kandydat w wyborach,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
 1. małżonkiem,
 2. wstępnym,
 3. zstępnym,
 4. rodzeństwem,
 5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
 6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja,
 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

PRAWO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

Prawo zgłaszania kandydatów na członków OKW ma pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego:

 • komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych,
 • koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama,
 • reprezentującego pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Zgłoszenie kandydatów do składu OKW następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dana kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.

Osoba dokonująca  zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład OKW, w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy Lesznowola, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę przyjmującą.

DIETY dla członków OKW

Diety dla członków OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynoszą:

 • dla przewodniczącego OKW – 700 zł,
 • dla zastępcy przewodniczącego – 600 zł,
 • dla członka OKW – 500 zł.

Zgłoszeń kandydatów na członków OKW dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego – DO POBRANIA poniżej.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego (które odbędą się 9 czerwca br.) publikujemy na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lesznowola: https://bip.lesznowola.pl/wybory-parlamentarne-2024  Zachęcamy do lektury.

Skip to content