×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

ABC segregacji odpadów komunalnych!

Jak prawidłowo przygotować worki i pojemniki do odbioru odpadów komunalnych? W jakich kolorach muszą być worki? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? Jak prawidłowo oznaczyć worki i pojemniki – jaki powinny mieć opis?

Selektywne zbieranie i przygotowanie do odbioru odpadów komunalnych jest obowiązkiem.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U 2021, poz. 906), odpady komunalne należy zbierać do pojemników i worków o określonych kolorach i oznaczeniach:

  • odpady z papieru do pojemników lub worków koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
  • odpady opakowaniowe ze szkła do pojemników lub worków koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”;
  • odpady z metali i tworzyw sztucznych do pojemników lub worków koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  • odpady BIO do pojemników lub worków koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 727/LIX/2022. Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 02 stycznia 2023 r., poz. 29) zbieramy:

  • odpady zielone do pojemników lub worków koloru brązowego;
  • odpady zmieszane do pojemników lub worków koloru czarnego.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 pkt 2 uchwały 727/LIX/2022. Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. odbieranie odpadów komunalnych wymaga zapewnienia:

  • dostępu do pojemników lub worków w sposób umożliwiający bezkolizyjny do nich dojazd oraz ich łatwy i bezpieczny odbiór;
  • dostępu do pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów z zagwarantowanym dostępem z zewnątrz, bez konieczności wchodzenia na pozostały teren nieruchomości;
  • wystawienia przed nieruchomość odpadów biodegradowalnych (zielonych) i wielkogabarytowych nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru;

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem w godz. 6:30 – 20:00.

Zgodnie z art. 5. ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840-1:2013-05 ruchome pojemniki na odpady – Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych, wymiary i konstrukcja lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta. Spełniające normy pojemniki są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia ich odpowiednią jakość i wytrzymałość. Zgodnie z powyższą normą, maksymalne obciążenie pojemników 120 l to ok. 50kg a 240 l to 100kg. Informacja o nośności pojemnika umieszczona jest zawsze na produkcie w widocznym miejscu.

Pojemność worków powinna wynosić maksymalnie do 120 litrów, jednocześnie zgodnie z przepisami BHP należy wypełniać je maksymalnie do 30 kg.

Uwagi dla wypełniających deklarację:

Do deklaracji zmieniających i korekt należy obowiązkowo załączyć rachunki za wodę, zgodnie z pouczeniem do deklaracji;

Przy wypełnianiu pierwszej deklaracji, ilość wody wpisujemy zgodnie z pouczeniem do deklaracji;

Korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik nie może oddawać odpadów biodegradowalnych: BIO kuchennych i zielonych.”

Przydomowy kompostownik – informacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content