×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

AKTUALIZACJA – UWAGA – w dniu 14 czerwca akcja została zakończona – nie przyjmujemy już w wniosków. 

 

Od 26 kwietnia rozpoczynamy akcję kastracji/sterylizacji i oznakowania (czipowania) zwierząt domowych (psów, kotów), których Właścicielami są Mieszkańcy Gminy Lesznowola.

  1. Kastracja i sterylizacja – dofinansowanie w wysokości 50%

W ramach akcji, zabiegi kastracji / sterylizacji u zwierząt domowych (psów, kotów) dofinansowane będą z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) i uchwałą Nr 797/LXII/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2023 roku.

Akcja jest skierowana do Właścicieli zwierząt, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3 lub pierwsza strona zeznania podatkowego PIT za 2022 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2022 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jednym z wyżej wymienionych dokumentów).

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w szczególności tych trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się – są spokojniejsze i łagodniejsze.

Terminy! Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od 26 kwietnia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na to zadanie.

ZASADY AKCJI KASTRACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSY/KOTY)

  • Dofinansowanie zabiegu przysługuje Właścicielowi tylko do jednego zwierzęcia domowego. Warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt jest złożenie wniosku właściciela o wykonanie zabiegu kastracji u psa lub kota w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    Urzędu Gminy Lesznowola na adres e-mailowy: sterylizacja@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Uwaga! We wniosku:

  • należy podać wagę psa,
  • wskazać Gabinet Weterynaryjny, w którym Wnioskodawca zamierza zgłosić się z własnym zwierzęciem na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona PIT za 2022 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2022 r.  z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jeden z ww. wymienionych dokumentów).

Osobie, która złoży wniosek zostanie wystawione – skierowanie na wykonanie zabiegu kastracji psa/kota dofinansowanego w 50% przez gminę Lesznowola i bezpośrednio przesłane do Gabinetu Weterynaryjnego, wskazanego we wniosku.

Właściciel zwierzęcia w ciągu 30 dni, po 4 dniach od daty złożenia wniosku w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, skontaktuje się bezpośrednio z wybranym przez siebie (zaznaczonym we wniosku) gabinetem w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota.

Za wykonany zabieg, gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela.
Usługi dodatkowe, wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane przez Właścicieli zwierząt.

     2. Zabieg oznakowania (czipowania) – 100% finansowania.

Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domowych (czipowanie) jest bezpłatny. 

Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierząt domowych jest wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia (dostępny w załączniku na dole strony) i przekazanie do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na adres e-mailowy: sterylizacja@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona PIT za 2022 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2022 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jeden z wyżej wymienionych dokumentów).

Następnie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle zgłoszenie do Gabinetu Weterynaryjnego wskazanego we wniosku.

Właściciel zwierzęcia w ciągu 30 dni, po 4 dniach od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Urzędu), zgłosi się bezpośrednio do gabinetu zaznaczonego we wniosku) w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu elektronicznego znakowania psa lub kota.

Właściciel zwierzęcia zgłaszając się ze zwierzęciem w gabinecie weterynaryjnym okaże książeczkę szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), lub inny dokument potwierdzający prawa do zwierzęcia.

Warunkiem dofinansowania do zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest jego oznakowanie (zaczipowanie). Jeżeli zwierzę jest oznakowane, to we wniosku o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji/kastracji należy wpisać nr czip, a jeżeli zwierzę nie jest oznakowane, to należy złożyć również wniosek o oznakowanie zwierzęcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.:

  • (22) 708 92 09
  • (22) 708 91 28

Zachęcamy do kontaktu. 

Do pobrania:

Skip to content