×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bezkosztowymi formami wsparcia, tj. pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym. U każdego uczestnika zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, a także diagnozowanie deficytów w zakresie umiejętności: cyfrowych, zielonych oraz niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP w Piasecznie.

Urząd planuje objąć wsparciem 105 osób bezrobotnych (50 kobiet, 55 mężczyzn) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat,
  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w tut. Urzędzie co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie, zawodowe),
  • osoby z niepełnosprawnością.

Wsparcie osób młodych w ramach projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Gwarancji dla Młodzieży w Polsce.

W 2023 roku w ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

  • szkolenia – 20 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób.

W 2024 roku w ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

  • staże – 20 osób,
  • szkolenia – 20 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób.

O terminach naborów wniosków PUP w Piasecznie będzie informował w kolejnych ogłoszeniach. na stronie https://piaseczno.praca.gov

 Wartość projektu w 2023 r. i 2024 r. ogółem: 2 162 608,32 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 081 304,16 PLN.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie piaseczyńskim (I)”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

#FunduszeUE

Logo Funduszy Europejskich, Flaga RP, Flaga Unii Europejskiej i logo Mazowsze serce Polski.
Skip to content