×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) zaprasza beneficjentów do udziału w 3 części Programu Czyste Powietrze. Nabór wniosków rusza 25 stycznia.
 
W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Osoba fizyczna która: 

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
    • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
    • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub
    • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW z ogłoszeniem o naborze: https://wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjentow-uprawnionych-do-najwyzszego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-oraz-o-zmianie-programu/

Skip to content