×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest stanem, na który składają się trzy aspekty: dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych. Mając na uwadze to, że na poziom zdrowia psychicznego istotny wpływ ma ogólny stan zdrowia, Gmina Lesznowola podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Pełnoletni mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z  Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023”. Aby wspierać rozwój lesznowolskich dzieci, patronujemy projektowi umożliwiającemu dostęp do wielospecjalistycznej diagnostyki, wczesnego rozpoznawania ewentualnych trudności i udzielenia wsparcia terapeutycznego – „Dziecięcy Równy Start”. W ramach współpracy z powiatem piaseczyńskim Gmina Lesznowola finansuje Pilotażowy program transportu dla osób z niepełnosprawnościami ,,od drzwi do drzwi”, poprawiający funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie.

Coraz większym problemem zdrowotnym i społecznym jest depresja, która zgodnie z prognozami WHO za kilka lat będzie najczęściej występującą choroba na świecie. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje około 1,2 mln osób. Samorząd Gminy Lesznowola dostrzega ten problem i dobrostan psychiczny mieszkańców traktuje na równi z profilaktyką zdrowia. Dlatego w październiku br. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podpisała Alians Przeciwko Depresji – Deklarację wspólnego przeciwdziałania depresji w powiecie piaseczyńskim. Deklaracja zobowiązuje Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego do podejmowania dobrych praktyk Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia w upowszechnianiu wiedzy o leczeniu i rozpoznawaniu depresji. Wspólne działania mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat depresji oraz przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u dzieci, młodzieży i osób dorosłych – we współpracy z podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu.

Przystąpienie do Aliansu to bardzo ważny krok uzupełniający dotychczasowe – stałe i systemowe działania Samorządu Gminy Lesznowola, które dotyczą następujących obszarów:

 • edukacja rodziców i uczniów,
 • programy i warsztaty ukierunkowane na umiejętność radzenia sobie ze stresem i podniesienie samooceny uczniów, poczucia sprawczości oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia, które mają służyć wsparciu i wzmocnieniu kompetencji rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej lesznowolskich szkół,
 • realizacja projektu Empatyczna Szkoła dla Rodziców,
 • zatrudnianie psychologów i pedagogów w gminnych szkołach oraz przedszkolach,
 • zatrudnienie psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • ułatwianie dostępności do specjalistów poprzez udostępnianie gminnych lokali na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK w Mrokowie) i punktu konsultacyjnego (w Lesznowoli), gdzie z pomocy psychologa czy psychoterapeuty mogą bezpłatnie skorzystać osoby w każdym wieku,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc osobom w kryzysie, uzależnionym lub współuzależnionym,
 • kierowanie potrzebujących do Środowiskowych Domów Samopomocy,
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej dla najmłodszych Mieszkańców,
 • współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW w Piasecznie.

Gdzie szukać wsparcia?

W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola funkcjonuje rozbudowany system pomocy psychologiczno–pedagogicznej. W bieżącym roku szkolnym  w gminnych placówkach oświatowych zatrudniono 26 psychologów i 24 pedagogów.  Ich rolą jest m.in. wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podejmowanie mediacji i interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. Jako osoby zaufane, dają pewność, że problemy, z którymi dziecko przyjdzie do gabinetu, nie wyjdą poza jego ściany.

Od 2019 r. w Mrokowie  działa Punkt Interwencji Kryzysowej (POIK), gdzie mieszkańcy Gminy Lesznowola  – dzieci i dorośli – znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną. Placówka znajduje się za Ośrodkiem Zdrowia, w budynku przy ul. Górskiego 6A. Można zgłaszać się bez skierowania, a wizyty umawia się telefonicznie. Wizyta może być bezpośrednia lub on-line, w zależności od potrzeb za klika dni lub „od ręki”, a w sytuacjach kryzysowych 24/h (także w soboty i niedziele). Dla ofiar przemocy domowej dostępnych jest 16 miejsc w hostelu. Pomoc specjalistów znajdą osoby przeżywające kryzys spowodowany utratą pracy czy zdradą,  osoby doświadczające przemocy domowej, seksualnej, uwikłane w konflikty rodzinne lub pogrążone w depresji.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (POIK) W MROKOWIE

Mroków, ul. Górskiego 4A
tel.:(22) 757 68 20, (22) 736 31 21
e-mail: poik@piaseczno.pl 

Jedną z przyczyn depresji jest trudna sytuacja rodzinna, wywołana np. uzależnieniem współmałżonka lub rodzica. W Lesznowoli przy ul. Słonecznej 169 działa Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień i przeciwdziałania przemocy, gdzie dyżuruje psycholog i terapeuta uzależnień. Osoby, które doświadczyły przemocy i potrzebują wsparcia uzyskają tam specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa indywidualnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, motywowania osób uzależnionych  współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowania do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia oraz wsparcie po zakończonym leczeniu odwykowym.

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 169

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ – wt. 15.00-19.00 – tel. 791 988 955
 • PSYCHOLOG – pon. 16.00-19.00, śr. 10.00-14.00 – tel. 609 513 819
 • DYŻUR Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pon. 17.30-19.00
Skip to content