×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Szanowni Mieszkańcy gminy Lesznowola!

Przypominamy, że w przypadku nabycia/zbycia nieruchomości, zarówno na kupującym jak i sprzedającym nieruchomość, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Gminy Lesznowola. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku nabycia/zbycia w drodze darowizny, zamiany, etc.

Kwestie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych reguluje Art.  6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
  4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
  6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

W najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie weryfikacji prawidłowości zgłoszenia do opodatkowania nieruchomości w miejscowości Łazy. Jest to jedna z tych miejscowości gminy Lesznowola, gdzie w ostatnim czasie powstały liczne inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze. Prowadzona działalność gospodarcza z wykorzystaniem nieruchomości podlega zgłoszeniu do opodatkowania zgodnie z art. 6 pkt 3 wyżej powołanej ustawy.

W przypadku pytań lub wątpliwości zarówno pracownicy Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji jak i Referatu Podatków i Opłat Lokalnych chętnie udzielą Państwu wyjaśnień i pomocy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

 

 

Skip to content