×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż od 01 lipca 2023 r. przysługuje Państwu świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą do wniosku składanego w KRUS załącza się między innymi zaświadczenie wydawane przez Wójta Gminy Lesznowola potwierdzające okres pełnienia funkcji lub w przypadku braku danych potwierdzających okres pełnienia funkcji postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby ubiegającej
się o wyżej wymienione świadczenie.

/-/ Maria Jolanta Batycka–Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

  • Kontakt w sprawie zaświadczeń: tel. 22 708 91 09, 22 708 91 10 (Biuro Rady Gminy).

DO POBRANIA:

Skip to content