×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Jest to dokument strategiczny, który stanowi istotny element długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem jest określenie działań ograniczających poziom hałasu w środowisku, a tym samym poprawa klimatu akustycznego i jakości życia mieszkańców województwa poprzez ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem.

W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Wnioski i uwagi można składać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  al. „Solidarności” 61,
  03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 24 kwietnia w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki, zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Logo "25 lat Mazowsze".
Skip to content