×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 6 min.

12 lutego br. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Lesznowola zobowiązanych do stawienia się w bieżącym roku przed Powiatową Komisją Lekarską.

Udział w kwalifikacji wojskowej to ważna powinność obywatelska wynikająca z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o obronie Ojczyzny.

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Lesznowola:
12-16 oraz 19-21 lutego 2024 r.

Obejrzyj film udostępniony w witrynie internetowej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji:

https://www.youtube.com/watch?v=rOyvFoJHRqQ

Zapoznaj się z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.:

https://www.gov.pl/attachment/fc6ad2a4-a959-46bb-a924-52d495df941e

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. rusza kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Mieszkańcy naszej gminy podlegający temu obowiązkowi winni zgłosić się do kwalifikacji w dniach 12‑16 oraz 19‑21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Dokładna data stawiennictwa i adres Powiatowej Komisji Lekarskiej zostały wskazane w imiennych wezwaniach, które Wójt Gminy Lesznowola skierował do obowiązanych osób.

O kwalifikacji informują również obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego rozmieszczone na terenie Gminy i w biuletynie informacji publicznej (link do obwieszczenia umieszczono również powyżej). Nieotrzymanie (nieodebranie) wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Jeżeli z ważnych przyczyn nie będzie możliwe zgłoszenie się do kwalifikacji w podstawowym terminie, należy ustalić z przedstawicielem Urzędu Gminy Lesznowola (tel. 22 708 91 38) inną datę w okresie trwania kwalifikacji na terenie powiatu (12.02.-15.04.2024 r., z wyłączeniem dni 22.02. oraz 28.03.‑02.04.2024 r.).

OSOBY ZOBOWIĄZANE DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2024 r.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na terenie całego kraju na mocy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2473). Jej celem jest ocena predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych ludzi pod kątem przydatności do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, w 2024 roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Przystąpienie do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1-4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). Za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny ww. ustawa przewiduje (art. 59 ust. 8) sankcje, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w postaci grzywny lub przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji przez Policję. Ponadto, art. 681 stanowi, że ten kto nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim albo odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wójta (upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Lesznowola) wraz z podaniem przyczyny niemożności stawienia się. Dotyczy to również osób przebywających za granicą. Po ustaniu tych przyczyn należy zgłosić się na kwalifikację wojskową w najbliższym dostępnym terminie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli, w razie potrzeby, pracownik Urzędu Gminy Lesznowola prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej dostępny pod numerem telefonu 22 708 91 38.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

ORGANIZACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojskowych centrów rekrutacji oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). O kategorii zdolności do służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

W Powiecie Piaseczyńskim orzeka:

Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie

Budynek Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala konferencyjna na parterze

  1. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Kwalifikacja na terenie powiatu piaseczyńskiego odbywa się w niżej wymienionych terminach, z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz dat 22 lutego i 28 marca ‑ 2 kwietnia 2024 r.

  • Powiat Piaseczyński – 12.02.-15.04.2024 r.
  • Gmina Lesznowola – 12-21.02.2024 r.
  • Kobiety – 15.04.2024 r.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powiatowa Komisja Lekarska ustala zdolność do czynnej służby wojskowej. Określa się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1)   kategoria A   
zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2)   kategoria B     
czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)   kategoria D  
niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)   kategoria E    
trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Pliki do pobrania:

Na plakacie znajduje się lekarz i dwaj wojskowi.
Skip to content