×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W piątek 24 listopada br. w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, podczas której została ogłoszona lista tegorocznych Liderów Rankingu.

Gmina Lesznowola po raz kolejny zajęła wysokie miejsca w rankingu. W kategorii „gmin wiejskich” uplasował się na 3. miejscu. Natomiast w kategorii „Liderzy powiatowi” zajęła 1. miejsce w powiecie piaseczyńskim i otrzymała tytuł Lidera powiatowego.

Ranking powstaje w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Pozycję w rankingu określa się na podstawie analizy 16 wskaźników:

Sfera gospodarcza:
1) Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
2) Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
3) Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020–2022
4) Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
5) Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w  2022 r.
Sfera społeczna:
6) Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
7) Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
8) Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia)
9) Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
10) Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.
11) Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
12) Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
13) Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
Sfera środowiskowa:
14) Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.
15) Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia)
Sfera przestrzenna:
16) Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia) z 4 stref (gospodarczej, społecznej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Laureatom dyplomy wręczali – dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Agnieszka Ajdyn – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie. Podczas Gali Gminę Lesznowola reprezentowała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Po raz kolejny Ranking został objęty patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o Rankingu na stronie – https://frdl.mazowsze.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-1/o-rankingu

Dyplom w ramce - Lider powiatu piaseczyńskiego.
Dyplom w ramce - III miejsce w kategorii gmin wiejskich.
Skip to content