×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Od środy 17 sierpnia gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Komu przysługuje dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego dodatek węglowy przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ile wynosi dodatek węglowy?
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?
Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy wypłata?
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jak mogę złożyć wniosek?
Wniosek o dodatek węglowy można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 (tel. 22 757 92 32 wew. 228, e-mail gops@gops-lesznowola.pl). Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePuap. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Pliki do pobrania: 

Skip to content