×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 12.02.2024 r.
RSR.6220.8.2023.WD.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 8.02.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie w sprawie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką rampy i części istniejącego budynku wraz z przebudową tego budynku i zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalno – biurowy na dz. nr ew. 254/8 w m. Łazy.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z treścią postanowienia można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content