×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy parku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Mysiadle na działce o nr ew. 234/6, obręb KPGO Mysiadło.

Wójt Gminy Lesznowola
Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 23.02.2023 r.
RSR.6220.23.2022.WD.14

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku

z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 26.05.2022 r., znak: RSR.6220.23.2022.WD, złożonego przez ED SAN III  Sancak Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Mysiadle na działce o nr ew. 234/6, obręb KPGO Mysiadło, zostało zakończone, po uzyskaniu ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content