×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie zakończenia postępowania o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Wola Mrokowska, działka nr ew. 104/29.

 

Wójt Gminy Lesznowola

Gminna 60

05-506 Lesznowola

 

Lesznowola, 14.11.2023 r.

RSR.6220.15.2023.WD.11

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 28.07.2023 r., znak: RSR.6220.15.2023.WD, złożonego przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Wola Mrokowska, działka nr ew. 104/29, zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta

 

 

Skip to content