×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wola (dz. nr ew. 273/2, 274/2, 300, 532, 642/49, 642/51, 642/60) oraz w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ew. 103)

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 22.04.2022 r.
RSR.6220.20.2022.WD.14
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) 
Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 22.04.2022 r. wydano decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wola (dz. nr ew. 273/2, 274/2, 300, 532, 642/49, 642/51, 642/60) oraz w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ew. 103).
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Obwieszczenie_Wójta_Gminy_Lesznowola

Skip to content