×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej).

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
UL. GMINNA 60
05-506 LESZNOWOLA

Lesznowola, 01.04.2022 r.

RUP.6721.1.2.2020.OB(54)

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej).
 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z. U. 2021 poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 578/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra. Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu i jego podsumowaniem:
1.  Siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, ul. Gminna  60, 05-506 Lesznowola.
2.  BIP Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.eobip.pl 
 
UZASADNIENIE
 
Stosownie do art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.).
  1. Wójt Gminy Lesznowola w dniu 17.11.2020 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
  2. W ogłoszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu planu (wnioski do dnia 21.12.2020 r.) Do projektu planu nie wpłynęły żadne wnioski.
  3. Wójt Gminy Lesznowola w dniu 21.09.2021 r. ogłosił o wyłożeniu projektu  planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe dokumenty zostały wyłożone w dniach od 04.10.2021 r. do 28.10.2021 r. Dyskusja Publiczna odbyła się w dniu 27.10.2021 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 15.11.2021 r.  
  4. W terminie składania uwag do wyłożonego projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi.

Z up. WÓJTA
Marcin Kania
Zastępca Wójta 

Skip to content