×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego na części działek ewidencyjnych nr: 11, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 w miejscowości Zgorzała.

Lesznowola, 17.03.2022 r.
 
RSR.6220.6.2022.WD.7
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
 
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 09.02.2022 r. na wniosek Spółki APM Logistyka I Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego z zapleczami socjalno – biurowymi, portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego rurowego wraz z kanalizacją deszczową, zbiorników na gaz wraz z instalacją gazową, studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h, stacji uzdatniania wody, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, stacji transformatorowej, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części działek ewidencyjnych nr: 11, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 z obrębu Zgorzała zlokalizowanych w miejscowości Zgorzała, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim.
 
Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 
 
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 17 marca 2022 roku

Skip to content