×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

w sprawie postanowienia o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 92/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjno – usługowej z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 44/148, 44/149, 44/150, 44/151, 44/152, 44/96, 44/97 w miejscowości Łazy (obręb PGR i Radiostacja Łazy).

Lesznowola, 21.03.2022 r.

RSR.6220.3.2021.WD.25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 21.03.2022 r. wydano postanowienie w sprawie odmowy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 92/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjno – usługowej z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 44/148, 44/149, 44/150, 44/151, 44/152, 44/96, 44/97 w miejscowości Łazy (obręb PGR i Radiostacja Łazy).

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 21 marca 2022 roku

Skip to content