×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej numer ewidencyjny 57/1 w obrębie Jazgarzewszczyzna.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 70 89 119,
fax. (22) 757-92-70, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.

1. Oznaczenie nieruchomości: numer ewidencyjny 57/1, obręb Jazgarzewszczyzna księga wieczysta WA5M/00356313/9;

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha;

3. Opis: niezabudowana;

4. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 – symbol planu 30MN;

5. Cena wywoławcza: 420.000 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);

6. Wysokość wadium: 84.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej;

8. Termin i miejsce przetargu: 24 marca 2022 r., godz.10.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60;

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 21 marca 2022 r. na rachunek bankowy: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017;

10. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych
na w/w rachunek bankowy;

11. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,
do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

12. W razie nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;

13. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14 stycznia 2022 r., godz.10.00;

14. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa;

15. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 70 89 119 w godz. 8.00-16.00.

Z up. Wójta

Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Skip to content