×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłosił nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Zapraszamy do składania ofert.

 
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 
 
I. Wymagania niezbędne:
1) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) Korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) Wykształcenie: minimum średnie.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2) preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcia osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej,
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
5) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
 
III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania:
    – 240 h/czas trwania umowy.
 
IV. Liczba miejsc: 1.
 
V. Obowiązki opiekuna:
Wykonanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
 
1) Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• Pomoc w ubieraniu,
• Zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• Umożliwienie spędzania czasu na wózku.
 
2) Wykonanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.;
• zmiana pielucho -majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych.
 
3) Organizowanie czasu wolnego tj. m. in.:
• spacer,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.
 
VI. Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie usług wytchnieniowej, 
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f) klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola z dopiskiem: „ Dotyczy naboru – kandydata do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, w terminie do dnia 10.04.2022 r. do godz. 17:00 ( liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka), lub pocztą elektroniczną na adres: gops@gops-lesznowola.pl
 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Skip to content