×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

na sprzedaż działek nr 246, nr 247 i nr 248, obręb KPGO Mysiadło

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.

1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 246 o pow. 4,9171 ha, nr 247 o pow. 4,9173 ha i nr 248 o pow.4,0448 ha, obręb KPGO Mysiadło – księga wieczysta WA1I/00020924/9. W/w działki powstały w wyniku podziału dz. nr 1/271 i nr 1/277 zatwierdzonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Lesznowola Nr 89/2021 z dnia 17.08.2021 r. Wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej w/w podziału nieruchomości został zarejestrowany w dniu 23.10.2021 r. pod numerem Dz.Kw/WA1I/32634/21/1.

2. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 2U/Z i 4 U/Z, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.

3. Cena wywoławcza:

– dz. nr 246 – 54.100.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto tysięcy złotych)

– dz.nr 247 – 54.100.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto tysięcy złotych)

– dz. nr 248 – 44.500.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych)

4. Obciążenia nieruchomości:

– hipoteki na rzecz Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie (obecnie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna) – 2.999.000 USD; 3.000.000 zł (w dniu 04 stycznia 2022 r. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie wydał zgodę na wykreślenie
m.in. z księgi wieczystej WA1I/00020924/9 wyżej wymienionych hipotek wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do nich wpisami dodatkowymi. W dniu 10 stycznia 2022 r. Gmina Lesznowola złożyła do Sądu Rejonowego w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie ww. hipotek.

5. Zobowiązania: roszczenie o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości powstałej
z podziału działki ewid.nr 1/249 objętej niniejszą księgą wieczystą – wynikające
z przedwstępnej umowy ustanowienia użytkowania nieruchomości z dnia 29.09.2014 r.
W dniu 19 listopada 2021 r. Gmina złożyła wniosek o wykreślenie z działu III wyżej opisanego roszczenia.

6. Wysokość wadium:

– dz.nr 246 – 10.000.000.zł (słownie: dziesięć milionów złotych)

– dz.nr 247 – 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych)

– dz.nr 248 –   8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych)

7.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

8. Termin i miejsce przetargu:

25 kwietnia 2022 r., siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60;

– działka nr 246 – godz.11.00

– działka nr 247 – godz. 12.00

– działka nr 248 – godz. 13.00

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 19 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy Gminy numer: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w księgi wieczystej w wyżej wskazanym terminie.

10. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

11. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium i oświadczenia o zapoznaniu się z treścią księgi wieczystej, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

14. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 w godz. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Skip to content