×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 ust. 4 rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 720/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023., oraz w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Wójt Gminy Lesznowola zwraca się do Organizacji Pozarządowych oraz innych podmiotów zdefiniowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  z 2022 poz. 1327 ze zm.) o zgłaszanie kandydatów na członków komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023r.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1.  są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
    i wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty biorące udział w danym otwartym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
  4. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregoś wnioskodawcy.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres e-mail Urzędu Gminy Lesznowola: gmina@lesznowola.pl  lub złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola – Gminna 60, 05 -506 Lesznowola w terminie do 13 marca 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r., stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:

Skip to content