×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola zaprasza do złożenia oferty na: Projektowanie, skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola oraz broszury informacyjnej: Raport o stanie Gminy Lesznowola za 2022 rok.

Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo został określony w „Wykazie materiałów – Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w umowie. Do Przedmiotu Zamówienia wchodzi również każdorazowe dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego, zgodnie z § 6 Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

 1. wypełniony formularz „OFERTA” – na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. wypełniony Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
 4. rekomendacje od co najmniej 5 podmiotów sektora finansów publicznych, dla których wykonawca świadczył usługi zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat;
 5. oświadczenie o zatrudnieniu osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania graficznego oraz osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie składu i łamania czasopism – Załącznik nr 4;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Załącznik nr 5.
 7. Wypełnioną listę kontrolna RODO podmiotu przetwarzającego – Załącznik nr 6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez oferenta w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
 3. W formularzu cenowym należy podać: cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT oraz cenę brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia oraz sumy za cały okres świadczenia usługi.
 4. W formularzu „OFERTA” należy podać: cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia – wynikające z formularza cenowego.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. co najmniej trzyletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora finansów publicznych poparte rekomendacjami – co najmniej 5 rekomendacji od podmiotów, dla których Wykonawca świadczył usługi zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego;
 2. zatrudnianie osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania graficznego;
 3. zatrudnianie osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie składu i łamania czasopism.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: do dnia 02.03.2023 r., poprzez przesłanie e-mailem na adres: karolina.sobolewska@lesznowola.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria).

W niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaproponował najniższą cenę.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana uczestnikom postępowania w formie pisemnej z dopuszczeniem faksu i e-maila.

Dane osób upoważnionych do kontaktu:
– Agnieszka Adamus, tel. 22 708 91 21, e-mail: agnieszka.adamus@lesznowola.pl

– Karolina Sobolewska, tel. 22 708 92 66, e-mail: karolina.sobolewska@lesznowola.pl

– Mateusz Ryczywolski, tel. 22 708 92 66, e-mail: mateusz.ryczywolski@lesznowola.pl

 

Załączniki:

 1. Formularz „OFERTA”
 2. Wzór umowy
 3. Wykaz materiałów poligraficznych/formularz cenowy
 4. Oświadczanie o zatrudnieniu osób z doświadczeniem zawodowym
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy
 6. Lista kontrolna RODO

Lesznowola, 24.02.2023 r.

Informujemy, że przesłane oferty na: Projektowanie, skład, łamanie i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola oraz broszury informacyjnej: Raport o stanie Gminy Lesznowola za 2022 rok są nieporównywalne pod względem oferowanej ceny brutto. W związku z powyższym Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie i informuje, że w najbliższym czasie zostanie opublikowane nowe zapytanie.

Pliki do pobrania:

Skip to content