×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Uchwałą Nr 217/XVI/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku Rada Gminy Lesznowola przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola” opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Niska emisja to emisja pochodząca z tzw. niskich emitorów czyli urządzeń przeznaczonych do wytwarzania ciepła grzewczego, takich jak kotły i piece, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe niż 40 m (w rzeczywistości zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy). Niska emisja ta także emisja komunikacyjna, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów samochodowych.

Z uwagi na wymagane przez Unię Europejską zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych rekomendowane jest, aby samorządy opracowały i realizowały Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Są to dokumenty strategiczne, w których zostają uporządkowane i zorganizowane działania sprzyjające osiągnięciu celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020: podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach działań związanych z opracowaniem dokumentu wykonano ocenę aktualnego stanu i uwarunkowania środowiska w zakresie niskiej emisji na terenie gminy oraz przeprowadzono inwentaryzację źródeł i wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2). Następnie wyznaczony został cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 na terenie Gminy Lesznowola oraz zdefiniowano cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lesznowola poprzez dążenie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Cel ten ma być realizowany poprzez cele szczegółowe i kierunki działań, które pogrupowano wg sektorów użytkowników energii.

Każdemu zadaniu przypisane zostały lata realizacji oraz źródła finansowania (budżet gminy, środki zewnętrzne):

Użyteczność publiczna, m.in.:
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
– remont budynków komunalnych,
– konserwacja kotłowni i wentylacji,
– wprowadzenie systemu „zielonych zamówień publicznych”;

Mieszkalnictwo, m.in.:
– promocja mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł energii realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– edukacja ekologiczna lokalnej społeczności, promocja efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekologicznego trybu życia,
– kontrola gospodarstw domowych w zakresie gospodarowania odpadami;

Przemysł i usługi:
– edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy w zakresie promocji efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;

Oświetlenie uliczne:
– konserwacja oświetlenia ulicznego;

Transport, m.in.:
– budowa i modernizacja dróg gminnych,
– budowa ścieżek rowerowych o funkcji komunikacyjnej,
– budowa parkingów typu „Parkuj i Jedź”,
– promocja i wsparcie transportu publicznego,
– promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie.

Najważniejsze korzyści dla lokalnej społeczności płynące z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to możliwość ubiegania się o fundusze zewnętrzne, oszczędność w zużyciu energii finalnej, racjonalne wykorzystanie paliw oraz poprawa jakości powietrza na terenie gminy.

Urząd Gminy Lesznowola serdecznie dziękuje Mieszkańcom, którzy włączyli się w opracowanie dokumentu.

W załączeniu: dokument „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola”, plakat oraz ulotka informacyjna.

Pliki do pobrania:

Plan gospodarki niskoemisyjnej.pdf

Plakat informacyjny.pdf

Ulotka informacyjna.pdf

Skip to content