×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Każdy obywatel Ukrainy, który musiał opuścić swój kraj w związku z agresją militarną Rosji może uzyskać świadczenia zdrowotne w polskich placówkach medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

WAŻNE! Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla tych osób ma się odbywać na takich zasadach, na jakich ten dostęp mają obywatele Polski

Pod numerem telefonu 800-190-590 działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, która udziela informacji na temat świadczeń zdrowotnych udzielanych uchodźcom z Ukrainy i jest dostępna także w języku ukraińskim.

W nocy, w weekendy i święta, czyli w czasie zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej, obywatele Ukrainy otrzymają profesjonalną opiekę medyczną przez telefon. W tym celu trzeba dzwonić pod numer infolinii: 800 137 200 Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) (TPK) lub wypełnić formularz. Infolinia  i formularz obsługiwane są w języku polskim, angielskim i ukraińskim i są dostępne poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK można korzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

Кожен громадянин України, який був змушений покинути свою країну в зв’язку зі збройною агресією Росії, може отримати медичну допомогу в польских медичних закладах, які мають контракт із Національним Фондом Здоров’я.

Важливо! Дана інформація стосується Громадян України, які мають довідку, видану Прикордонною Службою Польщі або відбиткові штампи Прикордонної Служби Польщі в проїздному документі, що підтверджують легальне перебування на територіі Польщі після перетину кордону від 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на теріторіі України.

Доступ до медичних послуг для ціх осіб надається на тих самих засадах, як для громадян Польщі.

Цілодобова інфолінія Національного Фонду Здоров’я, яка надає інформацію про надання медичної допомоги біженцям з України, працює зп номером телефона: 800-190-590 та є також доступна украінською мовою.

Вночі, вихідні та свята, тобто коли заклади медичної допомоги закриті, громадяни Україні можуть отримати професійну пораду по телефону. З цією метою треба звонити за телефоном інфолінії: 800 137 200 – телеплатформа першого контакту (ТПК) або заповнити формуляр. Інфолінія та формуляр доступні українською мовою, польскою а також англійскою мовами, а також працюють поза робочим часом закладів медичної допомоги, тобто:

 • від понеділку до п’ятниці в годинахвід 18:00 до 8:00 наступного дня;
 • в суботу та неділю, а також дні святкові, від 8:00 до 8:00 наступного дня.

Телеплатформою першого контакту можна користатися в ситуаціях:

 • раптового захворювання поза робочим часом;
 • раптового погіршення самопочуття, при відсутності симптомів, що свідчать про безпосередню загрозу життя, а застосовані засобі чи ліки без рецепти не допомогли;
 • коли є побоювання, що очікуівння на відкриття поліклініки негативно вплине на стан здоров’я.

В рамках першої допомоги можна отримати в електронному вигляді:

 • медичну пораду;
 • рецепт на ліки;
 • направлення до лікаря;
 • лікарняний лист.

Plakat Ministerstwa Zdrowia

Skip to content