×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przypominamy o konieczności corocznego aktualizowania średniego miesięcznego zużycia wody na swojej nieruchomości, które jest podstawą do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na fakt, że część naszych Mieszkańców zapomniała o aktualizacji danych o ilości zużywanej wody będącej podstawą do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie przypominamy o obowiązku corocznego aktualizowania średniego miesięcznego zużycia wody na swojej nieruchomości. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy średnią miesięczną ilością wody faktycznie zużytej na nieruchomości w roku poprzednim, a ilością wody wskazanej w deklaracji, należy złożyć deklarację zmieniającą. Zmianę należy złożyć zarówno w przypadku, gdy średnia miesięczna ilość faktycznie zużytej wody jest większa od ilości zadeklarowanej, jak również w przypadku, gdy średnie faktyczne zużycie jest mniejsze od zadeklarowanego. Druk deklaracji jest umieszczony na stronie https://dev.lesznowola.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dołączenia do każdej zmiany lub korekty deklaracji faktur potwierdzających zużycie wody na nieruchomości, wystawionych przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. lub innego dostawcę wody.

Deklaracje w formie papierowej można składać:

  • na kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
  • w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Łazach, ul. Przyszłości 8,
  • za pomocą operatora pocztowego,
  • w formie elektronicznej, poprzez platformę ePuap.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Skip to content