×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.
Budynki oczyszczalni z lotu ptaka

Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Zamieniu o przepustowości 5 800 m kw. na dobę.

 

Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków „Zamienie” to flagowa inwestycja zrealizowana przez gminną spółkę Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne  przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym jej celem było zwiększenie przepustowości przepływu ścieków sanitarnych z 1.300 m3/dobę do 5.800 m3/dobę oraz poprawa skuteczności działania kompletnej instalacji oczyszczania ścieków. Zakres inwestycji był bardzo szeroki i w praktyce obejmował budowę lub przebudowę każdego elementu istniejącej oczyszczalni, w tym w ramach przedmiotowej inwestycji został uruchomiony:
 
  • Nowy układ wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię obiektu w odniesieniu do koniecznych przepływów, na oczyszczalni zastosowano zblokowane urządzenia sito-piaskowników. Przy wyborze systemu kierowano się nie tylko kompaktowością urządzeń, ale przede wszystkim wysokim stopniem separacji zanieczyszczeń mechanicznych, redukcji rozpuszczalnych związków organicznych w skratkach, możliwie wysokim stopniem zawartości suchej masy w skratkach odwodnionych oraz efektywnością separacji samego piasku. Obecnie instalacja skutecznie przygotowuje ścieki dla pracy w reaktorach biologicznych oraz urządzeniach gospodarki osadowej i pozytywnie wpływa na ogólną efektywność oczyszczania i wygląd oczyszczonych ścieków.

Na zdjęciu budynek

Obiekt mechanicznego oczyszczania ścieków.

w pomieszczeniu maszyny
Sito-piaskowniki.
 
  •  Nowy układ biologicznego oczyszczania ścieków (komory biologiczne) 
 
Instalacja oczyszczania ścieków oparta jest o technologię osadu czynnego, realizowana w dwóch 5-fazowych reaktorach przepływowych z wgłębnym napowietrzaniem membranowym. Każdy z reaktorów skonstruowany jest z komór, w których zachodzą poszczególne fazy oczyszczania ścieków: 
⦁ I komora beztlenowa (defosfatacji) – następuje usuwanie fosforu,
⦁ II komora anoksyczna (denitryfikacji) – usuwanie azotu;
⦁ III komora tlenowa (nitryfikacji) – utlenianie azotu amonowego, usuwanie azotu;
⦁ IV komora anoksyczna (druga komora denitryfikacji) – źródło węgla;
⦁ V komora tlenowa (końcowy przedmuch powietrzem) – usuwanie pęcherzyków gazu.
 
 
Urządzenia oczyszczalni
Obiekty biologicznego oczyszczania ścieków (komory biologiczne).

Urządzenia oczyszczalni, wieczorne niebo.

 
  •  Nowy układ odwadniania osadów ściekowych (gospodarka osadowa)
 
Końcowy etap instalacji oczyszczalni ścieków – jeden z bardziej wymagających procesów na oczyszczalni, który nieodpowiednio dobrany może stwarzać problemy technologiczne oraz wygórowane koszty eksploatacyjne. Dlatego przed dokonanie wyboru instalacji, na obiekcie przeprowadzono badania pilotażowe w pełnej skali technicznej. Dokonać wyboru urządzenia uzyskującego możliwie wysoki procent suchej masy, przy jednoczesnym eliminowaniu zawartości koagulantu. W konsekwencji na obiekcie zastosowane zostały prasy śrubowo-talerzowe, które obecnie odwadniają osad do wartości s.m ok. 20% – co jest wartością zadowalającą. Odciek z urządzenia posiada stosunkowo niską zawartość zawiesiny, do procesu odwadniania i eksploatacji używana jest woda z tzw. odzysku, prasy odwadniające nie generują nadmiernego hałasu – to wszystko również miało wpływ na wybór urządzenia.
 
Budynek
Obiekt odwadniania osadów ściekowych.
W pomieszczeniu urządzenia techniczne i maszyny
Prasy śrubowo-talerzowe.

 

Warto zauważyć, że przedmiotowa inwestycja rozpoczęła się w maju 2020 roku, czyli w okresie wybuchu pandemii koronawirusa, gdzie cały świat wstrzymał oddech. Wówczas konieczne było natychmiastowe dostosowanie pracy do nowej rzeczywistości, gdzie dominowały sytuacje przedłużających się terminów dostaw, deficytu materiałów i braków personalnych na rynku (pracowników budowlanych). Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przez cały okres budowy i przebudowy, obiekt pracował w ruchu ciągłym, a jego praca nie mogła być zagrożeniem dla środowiska naturalnego ani dla lokalnej społeczności (obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych) oraz był pod szczególną kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

  • Termin podpisania Umowy: maj 2020 r.
  • Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2022 r. (umowny termin to listopad 2022, czyli zakończenie inwestycji nastąpiło niemalże pół roku wcześniej)
  • Wartość inwestycji brutto: ponad 33.2 mln zł (włącznie z nadzorem inwestorskim), Finansowanie możliwe dzięki preferencyjnej pożyczce, zaciągniętej przez LPK w WFOŚiGW w Warszawie w wys. ponad 24,4 mln zł (z możliwością 10% umorzenia po spłacie pożyczki).

 

Budynki oczyszczali wieczorem

Stary obiekt w nowym wymiarze.

Budynki

 

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. to spółka gminna, której podstawową działalnością jest ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej oraz odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych – przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ekologicznego i nienaruszonego stanu środowiska naturalnego. Nieodzownym elementem tej działalności jest eksploatacja istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów stacji uzdatniania wody, obiektów oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lesznowola.

Skip to content