×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 12 min.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Udział w wyborach, to jedno z podstawowych zadań odpowiedzialnego i świadomego swych praw społeczeństwa. Uczestnicząc w wyborach, wyrażamy między innymi takie aspekty naszego życia, jak przynależność, zainteresowanie sprawami bieżącymi, poglądy i odpowiedzialność.

Odpowiedzialność ta spoczywa właśnie na społeczeństwie poprzez jego świadomy wybór.

Sięgając do statystyk, warto przypomnieć, że od lat, Mieszkańcy gminy Lesznowola wykazywali się wyjątkową odpowiedzialnością, czego wyrazem była bardzo wysoka frekwencja wyborcza.

W 2018 roku, w wyborach samorządowych, Mieszkańcy gminy Lesznowola licznie ruszyli do urn wyborczych, a frekwencja wyborcza wyniosła 63,9% (z uprawnionych do głosowania 18 347 Mieszkańców, w głosowaniu udział wzięło 11 724).
W 2019 roku, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, frekwencja w gminie Lesznowola wyniosła 77,54%
Była to najwyższa frekwencja na terenie powiatu piaseczyńskiego.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (w drugiej turze), frekwencja w gminie Lesznowola była jeszcze wyższa i wyniosła 82,17%. Również i w tych wyborach, była to najwyższa frekwencja w powiecie piaseczyńskim. Wyraz szczególnej odpowiedzialności, Mieszkańcy gminy Lesznowola, wykazali w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku, kiedy przed lokalami obwodowych komisji wyborczych, wszyscy mogliśmy zaobserwować kolejki wyborców, którzy tłumnie przybyli oddać swój głos. Frekwencja w tych wyborach, na terenie gminy Lesznowola, wyniosła 87,37% i była to najwyższa frekwencja na terenie powiatu piaseczyńskiego. Warto przypomnieć, że frekwencja w Polsce wyniosła nieznacznie powyżej 74%,na Mazowszu wyniosła 79,27%, natomiast frekwencja w powiecie piaseczyńskim wyniosła 83,63%. Idąc za głosem prof. Jerzego Regulskiego, uznawanego za twórcę samorządu terytorialnego w Polsce, warto przytoczyć Jego słowa, iż „…samorząd opiera się na wspólnotach mieszkańców o wspólnych interesach i potrzebach. Każda gmina, każda wspólnota stanowi jakąś niewielką cząstkę wszystkich obywateli kraju.”

W miejscu tym warto przypomnieć, czym jest samorząd terytorialny?

Najczęściej możemy zetknąć się z definicją, że „samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych, powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców.”
Przed nami kolejny sprawdzian obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy lokalne. Udział w wyborach samorządowych jest nie tylko prawem, ale i obywatelskim obowiązkiem każdego z nas. To okazja, by wybrać tych, którzy w danej, pięcioletniej kadencji będą decydować o kluczowych aspektach naszego codziennego życia, od remontów dróg po lokalne programy edukacyjne i inicjatywy kulturalne.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, datę wyborów wyznaczono na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

Głosować będzie można od godziny 7.00 do godziny 21.00.

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, odbędzie się ona w niedzielę 21 kwietnia 2024 r.

W wyborach tych, wybierzemy swoich przedstawicieli w samorządzie, w tym Wójta Gminy Lesznowola, radnych Rady Gminy Lesznowola, radnych do Rady Powiatu Piaseczyńskiego oraz przedstawicieli do Sejmiku Mazowieckiego.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, za nami już czas na zgłaszanie kandydatów na radnych i wójta.
Z punktu widzenia wyborców, zbliżające się wybory samorządowe będą nieco inne od ostatnich wyborów parlamentarnych, czy też wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze zmiany, z punktu widzenia wyborcy, polegają między innymi na:

 • zmianie, dokonanej przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II, w podziale gminy Lesznowola na okręgi wyborcze.
  W gminie Lesznowola, utworzone zostały trzy okręgi wyborcze, w których będziemy wybierać po 7 radnych.
  Zmiana dotyczy granic okręgu, które przedstawiają się następująco:
 • zmianie, dokonanej przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II, w podziale Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, która w odniesieniu do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, dotyczy w szczególności zmiany numeru obwodu głosowania, granic obwodów głosowania i ich siedzib.
  Obok przedstawiamy aktualne stałe obwody głosowania (czcionką w kolorze niebieskim zaznaczono zmiany):

ZMIANY OBWODÓW DO GŁOSOWANIA

Od najbliższych wyborów zmieniają się obwody głosowania dla mieszkańców miejscowości:

 • Janczewice (mieszkańcy zagłosują w Świetlicy w Podolszynie, ul. Polna 133),
 • Wilcza Góra, Władysławów (mieszkańcy zagłosują w Szkole Podstawowej  w Łazach, ul. Księdza Kanonika Henryka Słojewskiego 1 – wejście główne),
 • Jazgarzewszczyzna, Łoziska (mieszkańcy zagłosują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6, wejście nr 3 od strony parkingu),
 • Lokal wyborczy w Starej Iwicznej nie będzie dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

TRANSPORT PUBLICZNY W DNIU WYBORÓW

W dniu wyborów, na terenie gminy Lesznowola będzie funkcjonował gminny transport publiczny prowadzony przez Warszawski Transport Publiczny, pociągi Kolei Mazowieckiej oraz linie uzupełniające „L”. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy są dostępne na stronie Urzędu Gminy Lesznowola (www.lesznowola.pl) w zakładce „Strefa Mieszkańca – Transport Publiczny”.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy transport publiczny w dniu wyborów będzie bezpłatny.

Ponadto, w dniu wyborów, w niedzielę 7 kwietnia, dla mieszkańców Jazgarzewszczyzny, Łozisk oraz Janczewic zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa dowożąca mieszkańców do lokali wyborczych. Rozkład jazdy dostępny jest poniżej. 

 

 

Uprawnienia wyborców - kto może głosować?

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójtów (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art.10  1  pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wybory samorządowe są o tyle wyjątkowe, iż aby wziąć w nich udział należy być zameldowanym na pobyt stały lub ujętym w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Nie ma możliwości jednorazowego dopisania się do spisu wyborców lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w innym urzędzie.

Przed wyborami warto sprawdzić za pomocą profilu zaufanego ePuap lub aplikacji mObywatel w jakiej miejscowości jest się aktualnie dopisanym do obwodu głosowania.

GŁOSOWANIE W MIEJSCU STAŁEGO POBYTU

Jak zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Lesznowola?

 • Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
 • Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek, będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.
 • Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Co należy zrobić, aby zameldować się na pobyt stały?

Wraz z wnioskiem (dostępnym na stronie www.lesznowola.pl w zakładce „Urząd – Alfabetyczny Wykaz Usług”), należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

Sprawę można załatwić:

 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika w pok. nr 3,
 • poprzez profil zaufany ePuap.

Jak złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania?

Do wniosku (dostępny na stronie www.lesznowola.pl w zakładce „Urząd-Alfabetyczny Wykaz Usług”), należy dołączyć dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem, np. dokument własności, pierwszą stronę PIT-u za rok 2023 zawierającą adres zamieszkiwania, umowę najmu, rachunki opłacane pod wskazanym adresem na terenie gminy Lesznowola, itp.

Urząd ma 5 dni na wydanie decyzji o zmianie stałego obwodu głosowania, dlatego wniosek należy składać jak najszybciej.

Sprawę można załatwić:

 • w urzędzie – osobiście w pok. nr 3,
 • poprzez profil zaufany ePuap.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach   i będą mogli w tych obwodach, z tym że:

 • Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce usytuowanej:
 • na obszarze gminy, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej gminy, rady powiatu (o ile nie jest to miasto na prawach powiatu) sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego powiatu co gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa,
 • na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego województwa co gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, ale na obszarze innego powiatu – otrzymają kartę do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli urząd gminy potwierdzi, że pominięcie w spisie jest wynikiem omyłki,
 • zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2  i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Lesznowoli  w pok. nr 3.

Zamiar taki należy zgłosić najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. druga tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Lesznowola.

W przypadku pytań dotyczących ujęcia w stałym obwodzie głosowania zapraszamy do kontaktu z Referatem Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Lesznowoli pok. Nr 3 lub telefonicznie 22 7089219.

Jak prawidłowo oddać głos w wyborach samorządowych?

W pierwszej turze wyborów samorządowych (7 kwietnia 2024 roku), każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania z list kandydatów do rady gminy, rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta.

O drugiej turze wyborów (21 kwietnia 2024 roku) możemy mówić wyłącznie w kontekście wyborów wójta. Odbywa się ona wtedy, gdy pierwsza tura nie była rozstrzygnięta, tzn. żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. W drugiej turze biorą udział tylko dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Głos ważny – podobnie jak w przypadku wszystkich innych akcji wyborczych, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata.
Za znak „X” uważa się dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Głos nieważny – gdy na karcie do głosowania postawi znak „X” obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów albo nie zaznaczy znakiem „X” żadnego kandydata, z którejkolwiek z list. Postawienie innego znaku niż znak „X” w polu kratki (np. kropka, zamalowanie kratki itp.) spowodują, że głos będzie nieważny. Podobnie zostanie uznany za głos nieważny, gdy wyborca postawi znak „X” przy nazwisku kandydata, ale poza polem kratki.

O tym należy pamiętać

Przed wydaniem wyborcy kart do głosowania, komisja (członek komisji), jest zobowiązany potwierdzić tożsamość wyborcy na podstawie:

 • dowodu osobistego lub,
 • każdego innego dokumentu ze zdjęciem, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Wyborca może zatem okazać komisji dowolny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka), w tym również dokument, który utracił ważność, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości na jego podstawie nie budzi wątpliwości.

Komisja może potwierdzić tożsamość wyborcy także na podstawie aplikacji mObywatel.

Dodatkowe informacje związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym informacje przydatne wyborcom, znajdują się na stronie Urzędu Gminy Lesznowola (www.lesznowola.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory samorządowe 2024”.

filmy informacyjne o wyborach

ABC wyborów samorządowych – zachęcamy do zapoznania się z filmami informacyjnymi Państwowej Komisji Wyborczej, dostępnymi pod linkiem: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/58950 

Filmy są tłumaczone na polski język migowy (PJM). 

Skip to content