×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 24.05.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA w NAJEM NA OKRES 3 LAT

Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat:
1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 87/44 o pow.0,0701 ha, obręb Stefanowo, księga wieczysta numer: WA5M/00425420/7,
2. Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
3. Sposób zagospodarowania – teren przeznaczony na usytuowanie parkingu,
4. Wysokość czynszu za okres 3 lat: 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
5. Termin wniesienia czynszu:
– czynsz za cały okres najmu jednorazowo płatny z góry najpóźniej dzień przed
zawarciem umowy najmu,
6. Do ustalonej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
7. Umowa najmu zostanie zawarta w formie aktu notarialnego,
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu
oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content