×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

dot. działki nr 104/29 o pow.0,3999 ha, obręb Wola Mrokowska.

Lesznowola, dn. 28.06.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WNIESIENIA JAKO WKŁAD NIEPIENIĘŻNY(APORT)

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w wykonaniu uchwały nr 837/LXV/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport):

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 104/29 o pow.0,3999 ha, obręb Wola Mrokowska, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:  działka niezabudowana, położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 4MN i w części na terenie wód powierzchniowych – symbol planu WS, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka, Wola Mrokowska, oraz uchwałą Nr 714/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka i Wola Mrokowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 2020 r.

Działka przeznaczona na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Mrokowskiej.

Cena nieruchomości: 867 343,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

(-) Marcin Kania

Zastępca Wójta

Skip to content