×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

Lesznowola, 28.06.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Nr 467/XLI/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy

  1. Oznaczenie nieruchomości: Samodzielny lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,84 m2, usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul Produkcyjnej 4 w Łazach wraz z udziałem 5284/20955 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o pow. 0,1013 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków nr. 48/29, obręb PGR i Radiostacja Łazy, księga wieczysta
    nr WA5M/00293043/5.
  2. Opis nieruchomości: Lokal jest usytuowany na I (ostatnim) piętrze.

Składa się przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i pomieszczenia gospodarczego.

  1. Cena: 177 014 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych).

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

(-) Marcin Kania

Zastępca Wójta

Skip to content