×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4- Wólka Kosowska oraz działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14 – Marysin

Lesznowola, 06.05.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 588/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14, położonych w obrębie Marysin, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

I.)

 • Oznaczenie nieruchomości – działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14 o łącznej pow.0,5099, obręb Marysin, księga wieczystaWA5M/00424873/0,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
 • Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowo – przemysłowej,
 • Cena łączna nieruchomości: 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).

II)

 • Oznaczenie nieruchomości – działki nr 53/4, nr 54/4, 55/4 o łącznej pow. 0,1683 ha, obręb Wólka Kosowska, księga wieczystaWA5M/00421357/6, WA5M/00424932/2,
  i WA5M/00425397/6
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
 • Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowo – przemysłowej,
 • Cena łączna nieruchomości: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

III.

 • Oznaczenie nieruchomości – działki nr 53/6 , nr 54/6 o łącznej pow.0,4162 ha, obręb Wólka Kosowska, księga wieczystaWA5M/00421357/6 i WA5M/00419880/4,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
 • Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowej i usługowo-przemysłowej,
 • Cena łączna nieruchomości: 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz.U. z 2021,poz.1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie (6) sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

(-) Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz nieruchomości-WORD

Skip to content