×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 
    Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27,  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.
 
1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1/273, obręb KPGO Mysiadło – księga wieczysta  WA1I/00032132/7, 
2. Powierzchnia nieruchomości: 9,6208 ha.
3. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 2U/Z i 4 U/Z, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.     
4. Cena wywoławcza: 105.828.800 PLN (słownie: sto pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych)
5. Obciążenia nieruchomości:
– hipoteka umowna na rzecz SENA Spółka z o.o. – 18.581.162 zł  oraz  hipoteka umowna na rzecz SETE Spółka z o.o. – 14.723.100 zł – aktualna wysokość obciążeń hipotecznych na rzecz SENA Spółka z o.o. – 13.970.798,80 zł (brutto) oraz na rzecz  SETE Spółka z o.o – 11.070.000,00 zł (brutto). W/w hipoteki zostaną spłacone przez Gminę Lesznowola niezwłocznie z ceny uzyskanej w przetargu.
6. Zobowiązania: roszczenie o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości powstałej z podziału działki ewid.nr 1/249 wynikające z przedwstępnej umowy ustanowienia użytkowania nieruchomości z dnia 29.09.2014 r., sporządzonej akt. not. Rep. A Nr 1015/2014, zmienionej aneksem z dnia 04.10.2016 r., Rep. A. Nr 1695/2016, zmienionej aneksem 24.11.2017 r., Rep.A.2094/2017, zmienionej aneksem z dnia 26.09.2018 r., Rep. A. Nr 2280/2018, zmienionej aneksem z dnia 16.01.2019 r.,  Rep. A. Nr 426/2019 (działka nr ewid.1/260, obecnie 1/272 i 1/273).  
W związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej ustanowienia użytkowania złożony został przez notariusza wniosek o wykreślenie roszczenia, który został zarejestrowany w księdze wieczystej pod numerem dz.kw./WA1I/14668/22/1 w dniu 29.04.2022 r. 
7. Wysokość wadium: 21.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych)
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
9. Termin i miejsce przetargu: 15 lipca 2022 r., godz.10.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 
11 lipca 2022 r. na rachunek bankowy Gminy Lesznowola numer: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w księgi wieczystej i po dokonaniu wpłaty wadium w wyżej wskazanym terminie.
11. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.
12. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 
13. W razie nieusprawiedliwionego uchylenia się od zawarcia  umowy sprzedaży 
w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę,  Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
14. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium i oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w księgi wieczystej, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
15. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 w godz. 8.00 – 16.00. 
 

Skip to content