×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

 

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr 611/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 40/3, obręb Janczewice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

  1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 40/3, o pow. 252 m2, obręb Janczewice, gmina Lesznowola, księga wieczysta nr WA1I/00015122/9.
  2. Opis nieruchomości – zabudowana budynkiem usługowym (sklep) stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
  3. Przeznaczenie nieruchomości – tereny wytwórczości, składów, przemysłu, przetwórstwa rolnego i usług, w tym usług komunikacyjnych – symbol planu R6 UPST, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 786/XLIII/202 z dnia 4 października 2002 r.
  4. Cena nieruchomości: 33 134, 00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu  oraz na stronie internetowej, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Skip to content