×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowym najemcom:

1) Przedmiot najmu – 3 miejsca garażowe o pow.18 m2 każde, stanowiące część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział ksiąg Wieczystych,

2) Przeznaczenie – grunt, na którym usytuowane są blaszane garaże,

3) Okres najmu – od 01 lutego 2024 r. do 31 października 2025 r.,

4) Wysokość czynszu dzierżawnego – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%,

5) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny z góry w następujących terminach:

– za okres od 01 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.- do 15 lutego 2024 r.,

– za okres od 01 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.- do 15 sierpnia 2024 r.,

– za okres od 01 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.- do 15 stycznia 2025 r.,

– za okres od 01 lipca 2025 r. do 31 października 2025 r.- do 15 lipca 2025 r. na rachunek bankowy podany na fakturze.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

 

Skip to content