×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w trybie bezprzetargowym na rzecz Salus Sp. z o.o. z siedzibą w Mrokowie, zgodnie z uchwałą Nr 719/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r.

Lesznowola, 01.12.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM         

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz Salus Sp. z o.o. z siedzibą w Mrokowie, zgodnie z uchwałą Nr 719/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r.

  • Przedmiotem najmu jest zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 61/27, o powierzchni 0,2962 ha, położona w obrębie Mroków oraz budynek usytuowany na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/1, o powierzchni 0,1088 ha, położoną w obrębie Magdalenka.
  • Opis nieruchomości – obszar, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mroków, zatwierdzonym uchwałą Nr 290/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r., zgodnie z którym działka nr 61/27 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych oraz Magdalenka, zatwierdzonym uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2011 r. (zmienionym uchwałą Nr 335/XXII/2016), zgodnie z którym działka nr 42/1 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 56U – teren usług.
  • Przeznaczenie nieruchomości – w celu świadczenia usług medycznych przez Salus sp. z o.o. z siedzibą w Mrokowie,
  • Wysokość czynszu najmu – 9780,61 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i 61/100) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %.
  • Zasady aktualizacji opłat – czynsz waloryzowany raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

       Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  Z up. Wójta

 Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content