×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 27.10.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 883/LXVIII/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: 7/59 i 238/1, stanowiących własność Gminy Lesznowola, położonych w obrębie KPGO Mysiadło, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat:

  1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 7/59 o pow. 0,0850 ha i działka nr 238/1 o pow.0,0156 ha, obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta numer WA1I/00020924/9.
  2. Opis nieruchomości – działka nr 7/59 zabudowana, działka nr 238/1 niezabudowana.
  3. Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowej – symbol planu 6 U zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r., poz.38). Działki przeznaczone na lokalizację myjni samochodowej.
  4. Wysokość czynszu rocznego: 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta  złotych) netto.
  5. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
  • za okres 15 lat czynsz dzierżawny  w wysokości 576.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, tj. 132.480,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) płatny z góry najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy;
  • poczynając od 16 – go roku obowiązywania umowy roczny czynsz dzierżawny płatny z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku. Do wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki podatku VAT obowiązującej w dacie powstania obowiązku zapłaty.
  1. Wysokość czynszu dzierżawnego począwszy od 16 – go roku obowiązywania umowy będzie corocznie waloryzowana za zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy

Pliki do pobrania:

Skip to content