×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 01.09.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 866/ LXVII/2023 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki ewidencyjnej nr 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat:
1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 1/281 o pow.0,8081 ha, obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta numer WA1I/00038944/4.
2. Opis nieruchomości – działka niezabudowana.
3. Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 1 U/Z zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło (Dz. Urzęd. Województwa Mazowieckiego z 2015 r., poz.38).
4. Wysokość czynszu rocznego: 320.100,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sto złotych) netto.
5. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
– za okres 15 lat czynsz dzierżawny w wysokości 4.801.500,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset jeden tysięcy pięćset złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, tj. 1.104.345 ,00 zł(słownie: jeden milion sto cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych) płatny z góry najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego
– poczynając od 16 – go roku obowiązywania umowy czynsz dzierżawny płatny z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku.
6. Do wysokości czynszu dzierżawnego, zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki podatku VAT obowiązującej w dacie powstania obowiązku zapłaty.
7. Wysokość czynszu dzierżawnego począwszy od 16 – go roku obowiązywania umowy będzie corocznie waloryzowana za zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu
oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Skip to content