×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 22.03.2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Lesznowola:

–  Nr 763/LXI/2023  z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1/287, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło gmina Lesznowola,

–  Nr 762/LXI/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewid: 1/282, 1/283, 1/285 i 1/286, stanowiących własność Gminy Lesznowola, położonych w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

I

 1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 1/287 o pow. 1,1328 ha, księga wieczysta WA1I/00020924/9 (działka powstała w wyniku podziału działki 1/264, obr. KPGO Mysiadło).
 2. Opis – działka zabudowana budynkami usługowo-produkcyjnymi i hotelem robotniczym.
 3. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej oraz tereny zieleni publicznej – symbol planu 5 U/Z, 2 Z/P zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
 4. Cena: 12.500.000,00  zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy).

II

 1. Oznaczenie nieruchomości – działki nr 1/282 o pow. 2,1448 ha, nr 1/283 o pow. 2,1024 ha, nr 1/285 o pow. 2,5064 ha, nr 1/286 o pow. 2,5988 ha,  księga wieczysta  WA1I/00032132/7 (działki powstały w wyniku podziału działki 1/273, obr. KPGO Mysiadło).
 2. Opis – działki niezabudowane.
 3. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej– symbol planu 2 U/Z, 4 U/Z zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
 4. Cena:
 •  dz. 1/282 – 22.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych)    – netto,             
 •  dz. 1/283 – 22.250.000,00  zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – netto,
 •  dz. 1/285 – 26.500.000,00  zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy złotych) – netto,
 •  dz. 1/286 – 27.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) – netto,

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu  oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl,  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.344) mogą składać wnioski o nabycie w terminie (6) sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

Marcin Kania

Skip to content