×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 07.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola przeznaczonej do oddania

w najem na rzecz dotychczasowego najemcy – Immobart Sp. z o.o. sp. k.

  1. Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 9 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/287, obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1I/00020924/9,
  2. Opis nieruchomości – obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło, zatwierdzonym uchwałą Nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r., zgodnie z którym działka nr 1/287 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 5U/Z – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej,
  3. Przeznaczenie nieruchomości – grunt na posadowienie konstrukcji reklamowej,
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
  5. Okres najmu – 1 rok,
  6. Wysokość czynszu najmu – 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,
  7. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

  

      Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

                                                                            Z up. Wójta

                                                                          (-) Mirosław Wilusz

                                                                           Zastępca Wójta

Skip to content