×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1/267, obręb KPGO Mysiadło

Lesznowola, 23.02.2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony, na rzecz osoby fizycznej.

1) Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 18 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/267, obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,
2) Przeznaczenie nieruchomości – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lodów,
3) Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
4) Okres najmu – od 01.04.2024 r. do 30.09.2024 r.,
5) Wysokość czynszu najmu – 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,
6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Skip to content