×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

nr 1/268 oraz 233, obręb KPGO Mysiadło

Lesznowola, 22.03.2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA DO ODDANIA W NAJEM          

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, zgodnie z uchwałą nr 978/LXXIV/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 marca 2024 r.

  • Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 20 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 1/268 oraz 233, obręb KPGO Mysiadło, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,
  • Przeznaczenie nieruchomości – grunt, na którym usytuowane są 2 nośniki reklamowe,
  • Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
  • Okres najmu – 1 rok,
  • Wysokość czynszu najmu – 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie,
    do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,

6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

          Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content