×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 12.06.2024 r.
RSR.6220.29.2022.2023.2024.WD.18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zabudowy usługowej na działkach nr ew. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, obręb Podolszyn, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Spółki Vandem Sp. z o.o. w dniu 20.07.2022 r.

W dniu 03.10.2023 r. Inwestor złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 10.06.2024 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Każdy ma prawo zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni, tj. od 14 czerwca do 15 lipca 2024 r. w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103), w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00, po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

 

Z up. Wójta
Anna Pogorzelska
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content