×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

dot. budowy budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną oraz budowie placów manewrowych dla celów komunikacji wewnętrznej i kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 62/13 w m. Wola Mrokowska.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 06.04.2022 r.

RSR.6220.27.2021.WD.17

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 20.10.2021 r., znak: RSR.6220.27.2021.WD, złożonego przez ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną oraz budowie placów manewrowych dla celów komunikacji wewnętrznej i kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 62/13 w m. Wola Mrokowska, zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl). Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Zawiadomienie Wójta Gminy Lesznowola z 6 kwietnia 2022 roku

Skip to content